Dražby dobrovolné
Dražby nedobrovolné
Rodinné domy
Chaty, chalupy
Byty
Komerční objekty
Pozemky
Ostatní

 
 
 Typ:
Okres:
Cena do:


Počet návstěv : 1591472

 

 
Veřejné dražby
 

 

perfektní provedení dobrovolných a nedobrovolných veřejných dražeb dle Zákona o veřejných dražbách číslo 26/2000 Sb. a souvisejících zákonných předpisů, a to profesionálně, rychle, korektně a efektivně, s cílem a v zájmu maximálního výtěžku, při současné snaze o co nejúčelněji vynaložené náklady na jejich realizaci.

 • rychlý, moderní a transparentní způsob zpeněžení majetku
 • možnost dosažení maximálního výnosu z prodeje
 • zpracování znaleckých posudků a stanovení reálné prodejní ceny předmětu dražby
 • účinnou a efektivní medializaci dražeb – tisk, internet, cedule
 • nezávaznou bezplatnou konzultaci
 • právní poradenství
 • doručování písemností v případě nedobrovolných dražeb (Upozornění o zamýšlené dražbě)
 • provizi za zprostředkování veřejné dražby

 

Obecně
 • Veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné upravuje zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
 • Ve veřejných dražbách dobrovolných realizují vlastníci, likvidátoři a správci konkursních podstat zpeněžení svého majetku nebo spravovaného majetku.
 • Prostřednictvím veřejných dražeb nedobrovolných uspokojují věřitelé mimosoudní cestou své pohledávky z majetku dlužníků, příp.zástavců, a to prodejem zastaveného majetku.
 • Dražit lze věci nemovité i movité s tím, že vlastnictví k předmětu dražby přechází z původního vlastníka na vydražitele příklepem licitátora po zaplacení ceny dosažené vydražením.

Dobrovolné dražby

 • Veřejné dražby, prováděné zpravidla na návrh vlastníka, případně likvidátora a správce konkursní podstaty.
 • Dobrovolné dražby jsou využívány zejména v souvislosti se zákonem o konkursu a vyrovnání, který hovoří o tom, že konkursní podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou nebo prodejem mimo dražbu. V zájmu konkursních věřitelů je, aby konkursní podstata byla zpeněžena maximálně výhodně a z tohoto důvodu je vhodné postupovat právě cestou veřejné dražby.
 • Předmětem dobrovolné dražby může být movitá i nemovitá věc, případně i podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a soubor věcí anebo práv.
 • Realizací dobrovolné dražby (přechodem vlastnictví) nezanikají věcná břemena ani zástavní práva na předmětu dražby váznoucí, s výjimkou zástavních práv k věcem v konkursní podstatě, u nichž bylo uplatněno právo na oddělené uspokojení.
 • Vlastnictví k předmětu dražby přechází k okamžiku příklepu za podmínky, že byla řádně a včas zaplacena cena dosažená vydražením.

Nedobrovolné dražby

 • Dražby prováděné bez souhlasu vlastníka na návrh dražebního věřitele, tj.:
  • zástavního věřitele
  • věřitele pohledávky zajištěné omezením převodu nemovitosti
  • věřitele pohledávky zajištěné zadržovacím právem
  • správce daně
  • správy sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovny, jejichž pohledávky jsou přiznány vykonatelným rozsudkem, rozhodčím nálezem nebo notářským zápisem.
 • Bylo-li zástavní právo k nemovitosti vloženo či zapsáno do katastru nemovitostí před nabytím účinnosti zákona o veřejných dražbách, a učinil-li zástavní věřitel podle ustanovení §36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách čestné prohlášení ve formě notářského zápisu o tom, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, z níž není plněno, a která je zajištěna tímto zástavním právem, lze na základě těchto skutečností provést nedobrovolnou dražbu. V takovém případě tedy není nutné mít k dispozici exekuční titul.
 • Věcná břemena přechodem vlastnictví na vydražitele zůstávají nedotčena, z předkupních práv zaniká pouze předkupní právo zřízené . Zákonná i spoluvlastnická předkupní práva, stejně jako nájemní smlouvy působí vůči vydražiteli.
 • Dále zaniká zástavní právo zajišťující nejstarší přihlášenou pohledávku a všechna zástavní práva z hlediska svého vzniku mladší.


 

 

KP - real CZ s.r.o., Tel : 773 905 865, e-mail : info@kp-real.cz

 

© 2013 KP-Real CZ s.r.o.